Opinie o Nas

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO

MIRON MEBLE

 

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod domeną www.mironmeble.pl jest Mirosław Janasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Mirosław Janasek, pod adresem Perzowie 23a, 63-642 Perzów, NIP: 6191471209, REGON: 251499232, telefon kontaktowy: 796 840 789, adres e – mail: admin@mironmeble.pl


Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników            z zasobów sklepu internetowego pod witryną 
www.mironmeble.pl , tryb zawierania umów sprzedaży na odległość z Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami korzystającymi z usług e– sklepu, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych, jak również zgodnie z wytycznymi pochodzącymi z ustawodawstwa Unii Europejskiej, odnoszącymi się do kwestii w regulaminie ustalonych.

 

Adres zwrotów i reklamacji: Miron Meble Perzów 23 A, 63-642 Perzów

 

Numer konta bankowego:  54 1090 1144 0000 0001 1756 4698

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. MIRON MEBLE  jest sklepem internetowym oferującym sprzedaż mebli domowych. W szczególności sprzedaż obejmuje stoły, krzesła, zestawy jadalniane, meble tapicerowane, szafy, systemy meblowe, meble kuchenne i inne. Każda z wymienionych kategorii posiada podkategorie szczegółowo wymienione na stronie internetowej sklepu. Niniejszy katalog jest przykładowy i nie jest zamknięty. Ewentualne poszerzenie asortymentu sklepu zostanie ogłoszone klientom na stronie internetowej sklepu.

2. Sklep internetowy zapewnia wszystkich użytkowników swojego sklepu internetowego o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.

 

3. Zamawiający w sklepie www.mironmeble.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie www.mironmeble.pl lub składania zamówienia. KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 

4. Zawarte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.mironmeble.pl

 

Sprzedawca – F.H.U. Mirosław Janasek

 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep

 

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.)

 

Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

 

Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą

 

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

 

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą

 

Konto – element systemu e– sprzedaży Sklepu, zakładane przez Klienta, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę

 

Koszyk – element systemu e – sprzedaży Sklepu, gdzie składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie

 

Towar/Towar – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży

 

Umowa Sprzedaży zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Klientem (Konsumentem) w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, czyli bez konieczności bezpośredniego uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawarta przy pomocy jednego lub kilku środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość

 

5. Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie, w szczególności posiadając odpowiednią Politykę Prywatności, jak również pozostawiając Klientom wybór co do zakresu udostępnianych danych oraz co do przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych danych Klienta w mechanizmach sprzedażowo – marketingowych Sprzedawcy, wykorzystywanych  w Sklepie. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie mironmeble.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń TOWARÓW, adres e – mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Sprzedawca zapewnia Klienta o każdorazowym informowaniu go o zakresie i celu przetwarzania danych osobowych Klienta, w związku z funkcjonowaniem swojego sklepu internetowego. Dane KLIENTA gromadzone są i przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w powyższym zakresie jedynie na czas realizacji zamówienia, a następnie (o ile Klient nie założy Konta w sklepie) usuwane i nieudostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym. Każdy kolejny sposób i cel przetwarzania danych osobowych Klienta jest dokonywany za jego wyraźną, uprzednią zgodą. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez oświadczenie złożone Sprzedawcy.

 

6. Formularze zgody (check– boxy), dotyczące danych osobowych Klientów, dostępne są w widocznym miejscu w Sklepie, przy procesie zakupu, do każdorazowego zaakceptowania przez Klienta. Zgody na przetwarzanie danych osobowych Klientów, nieodzowne do zawarcia umowy sprzedaży na odległość oznaczone są czerwoną gwiazdką na stronach internetowych Sklepu. Klienci mogą w każdym czasie zaktualizować, zmodyfikować oraz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, udostępnionych Sprzedawcy. Sprzedawca zaś zastrzega możliwość zaprzestania realizowania zamówień Klienta, który cofnął swoją zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, ze względu na brak możliwości realizacji Umowy Sprzedaży w braku takiej zgody. Klient posiadający Konto w Sklepie Sprzedawcy, rezygnujący i usuwający to Konto, ma prawo żądania od Sprzedawcy trwałego usunięcia swoich danych osobowych z baz danych Sprzedawcy w ramach Sklepu.

 

7. Klient odpowiada za kompletność i prawdziwość pozostawianych przez siebie danych niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży.

 

8. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w stosownej polityce, jak i osobnej wiadomości o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie rejestracji lub składania zamówienia, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Klient ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku. Sprzedawca oświadcza, że aktualnie nie stosuje mechanizmów pozwalających na profilowanie zachowań Klienta na podstawie jego aktywności na stronach internetowych Sklepu.

 

9. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest również w opcji bez zakładania konta, jak i tradycyjnie, logując się/rejestrując w sklepie internetowym Sprzedawcy.

 

10. Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików Cookies , w praktyce wartości powyższe kształtują się następująco:

 

a) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

b) Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

c) Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

d) Safari w wersji 5.0 i wyższej,

e) Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej,

f) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

 

11. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, Sprzedawcy i klientów sklepu internetowego, ponadto wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

 

12. KLIENT w osobnym oświadczeniu, dostępnym bezpośrednio na stronie głównej internetowego Sklepu, albo w procesie zamówienia, lub w mailu z potwierdzeniem zamówienia w sklepie internetowym www.mironmeble.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane ściśle z realizacją zamówienia, w tym marketingowych, albo przesyłania wiadomości Newsletter od SPRZEDAWCY. Zgoda taka jest opcjonalna i może zostać w każdym czasie przed Klienta cofnięta. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie – nie później niż do przesłania kolejnego wydania Newslettera, bądź treści marketingowych– usunąć podany w tym celu adres e – mail Klienta z bazy adresów poczty elektronicznej obsługującej takie funkcjonalności Sklepu.

 

 

PROCES ZAKUPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚĆ, DOSTAWA

 

 

1. Sklep internetowy MIRON MEBLE prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę www.mironmeble.pl , za pośrednictwem której można składać zamówienia, stosując funkcjonalności tam udostępnione.

Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej TOWAREM.

Katalog TOWARÓW znajduje się na stronie www.mironmeble.pl i obejmuje meble; proces zamawiania rozpoczyna dodanie danego Towaru do koszyka. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru TOWARÓW i umieszczając je w  KOSZYKU. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, w stosunku do Klienta, który jest konsumentem zgodnie z właściwymi przepisami obejmuje:

A.   określenie Towaru/Towarów + opis jego najistotniejszych cech,

B.   ilość Towarów,

C.   cenę jednostkową za każdy wybrany Towar,

D.   wybrany sposób dostawy + koszt wysyłki (zgodnie z wyborem konsumenta),

E.   przewidywany termin dostawy,

F.    łączną kwotę do zapłaty przez konsumenta (cena towaru/ów + podatek + koszt wysyłki),

G.   metodę płatności + termin zapłaty,

H.   pełne dane firmy Sprzedawcy (nazwa, adres siedziby, NIP, REGON) + sposób kontaktu (numer telefonu/adres e – mail),

I.     adres do złożenia reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeśli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej,

Do tak skonstruowanego potwierdzenia zamówienia Sprzedawca dodaje                               w załączniku w formie pdf (lub innej, umożliwiającej zapisanie dokumentu) pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór takiego odstąpienia oraz informację o możliwości skorzystania z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pomocy unijnej platformy pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

2. Do cen Towarów oferowanych przez Sprzedawcę nie doliczono ewentualnych kosztów dostawy, które Klient ustalać będzie w procesie zamówienia.

Sprzedawca zanim dokona wysyłki, czeka na zaksięgowanie środków na swoim rachunku lub potwierdzenie autoryzacji płatności u partnera, który te płatności realizuje.

Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem kurierskiej firmy specjalistycznej kuriersko – dostawczej, SPT Krzysztof Stempniak.

Koszt przesyłki realizowanej za pośrednictwem SPT zależy od rodzaju dostarczanych mebli i kształtuje się następująco: wersalka, sofa - 99 zł, kanapa - 119 zł,, fotel finka - 30 zł, fotel tapicerowany duży - 49 zł, narożnik - 159 zł. Zamówienia powyżej 3.000 zł premiowane są darmową dostawą.

Każdorazowo przy realizacji zamówienia rodzaj i koszt dostawy jest uzgadniany przez Klienta, poprzez wybór opcji dostawy w formularzu zamówienia. Istnieje również możliwość telefonicznego lub mailowego ustalenia cen dostawy bezpośrednio ze Sprzedawcą.

Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego towaru zakupionego w sklepie internetowym w siedzibie firmy Sprzedawcy.


3. Całkowita wartość  Zamówienia zostaje podana na etapie potwierdzenia zamówienia po stronie klienta, po wyborze Towaru, na każdym etapie składania zamówienia jego wartość automatycznie jest aktualizowana w koszyku i tam dostępna do weryfikacji przez Klienta, aż do momentu potwierdzenia zamówienia;


- Sklep zastrzega sobie prawo zmian w cenach, ewentualnych promocjach i opisach  Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o nowych zasadach nabywania oferowanych Towarów;
- w zakresie sprzedaży Towarów promocyjnych, ich liczba  jest ograniczona,                    a sprzedaż na zasadach promocyjnych możliwa do wyczerpania danej oferty promocyjnej, Sklep zobowiązuje się poinformować Klientów o zakończeniu promocyjnej oferty, jeśli powyższe okoliczności znajdą zastosowanie (wyczerpanie zapasów);
- sprzedaż na ewentualnych warunkach promocyjnych odbywa się okresowo, na wybrane Towary w Sklepie, których dostępność warunkuje okres trwania promocji;

W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Towaru Sprzedawca na stronie Towaru wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą jego cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.

 

4. Klient dodając wybrany Towar do Koszyka (klikając w symbol koszyka przy produkcie, lub klikając w przycisk ‘dodaj do koszyka’) rozpoczyna tym samym proces składania Zamówienia. Klikając w ‘przejdź do realizacji zamówienia’, w konsekwencji Klient rozpoczyna proces realizacji Umowy Sprzedaży, na który składają się:

* zalogowanie się (lub rejestracja) i podanie danych do ewentualnej dostawy i faktury, lub zamówienie bez rejestracji poprzez wypełnienie formularza;

* dokonanie wyboru formy dostawy i wybór formy płatności   

* ewentualna zgoda na przetwarzanie danych w celach innych niż realizacja umowy sprzedaży, np. marketingowych, otrzymywanie powiadomień, Newslettera,

* akceptacja warunków regulaminu i polityki prywatności,

* potwierdzenie złożonego zamówienia odpowiednim przyciskiem.

 

 

5. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia od SPRZEDAWCY na wybrany przez KLIENTA adres e- mail. Sprzedawca zapewnia wsparcie sprzedażowe potencjalnym Klientom poprzez formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny z wykwalifikowaną kadrą pracowników Sprzedawcy.

6. Prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego zamówienie jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia i ma skutki prawne zawarcia umowy Sprzedaży w myśl obowiązujących przepisów z zakresu zawierania umów sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.


7.  Dostępne  u Sprzedawcy obecnie opcje płatności to:

Przedpłata na numer rachunku:

Płatność przy odbiorze.

Dodatkowo Sprzedawca przewiduje możliwość sprzedaży ratalnej za pośrednictwem Santander Consumer Bank (e-raty).


8. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień ze strony Sprzedawcy odbywa się niezwłocznie po ich wpłynięciu i potwierdzeniu.  

W przypadku przedpłaty na konto Sprzedawcy, wstrzymuje się on z realizacją zamówienia do momentu otrzymania płatności na odpowiednio rachunku bankowym bądź otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu środków na rachunku operatora płatności internetowych. W braku otrzymania kwoty od skutecznego złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane. Zamówienia przygotowywane są do realizacji niezwłocznie, w kolejności ich wpływu.

9. Sprzedawca poinformuje o przygotowaniu zamówienia Klienta do wysyłki w osobnej wiadomości.

10. Do momentu kliknięcia przycisku potwierdzającego zamówienie na stronie www.mironmeble.pl KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony. Opcje te również do momentu kliknięcia przycisku “zamawiam i płacę” może modyfikować, odpowiednio do swoich preferencji. Modyfikacja zamówienia w późniejszych etapach realizacji umowy możliwa jest przez bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą, biorąc pod uwagę status zamówienia i stadium jego realizacji.

11. Ceny Towarów są  podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych Towarach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia Klient może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy.


12. Najpóźniej w momencie otrzymania przez Klienta e– maila z potwierdzeniem zamówienia Klient jest informowany o sposobie i celu przetwarzania jego danych osobowych w związku z wykonaniem umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

Najpóźniej przy finalizacji procesu zamówienia Klient  jest poproszony o zaznaczenie formularza ewentualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych dla realizacji usług oferowanych przez Sprzedawcę.

Dane są przetwarzane w ten sposób przez sklep internetowy Miron Meble – FHU Mirosław Janasek w celu realizacji Zamówienia i ewentualnej obsługi posprzedażowej. Otrzymane dane osobowe nie będą wykorzystane w żadnych innych celach, w tym w szczególności w celach niezgodnych z obowiązującym prawem.

Biuletyny oraz oferty promocyjne będą ewentualnie wysyłane tylko za wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu rejestracyjnym. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania zaprzestania wykorzystania swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych.

Procedury powyższe przekładają się na zaznaczenie odpowiednich zgód i opcji w procesie Zamówienia, jak również szerzej opisane są w Polityce Prywatności, do której Klient ma wgląd przed dokonaniem zakupu i której postanowienia akceptuje przed dokonaniem zakupu.

Sprzedawca zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej Sklepu Klientów o wszelkich formach i celach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów, o stosowaniu technik prowadzących do profilowania Klientów pod względem ich zakupowych preferencji oraz o czasie takiego przetwarzania. Wszelkie zaś informacje handlowe wysyłane Klientom Sklepu będą zawsze na podstawie wyraźnej zgody wyrażonej w procesie zamówienia i na ich życzenie wyrażone oświadczeniem woli zaprzestanie wysyłania im materiałów handlowych i promocyjnych, np. w formie Newslettera, czy systemu powiadomień.

 

KONTO KLIENTA

 

1. Sklep oferuje swoim Klientom możliwość założenia Konta, które w istotny sposób upraszcza i usprawnia proces Zamówienia i korzystania z zasobów Sklepu.

2. Do założenia Konta dochodzi w następujący sposób: należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, (loginu) i hasła. Rejestrując konto w procesie zamówienia Klient wprowadza tym samym swoje dane do wysyłki, które przechowywane są na koncie. Rejestrując się bez dokonywania zakupu, klient wprowadza te dane już samodzielnie w swoich zakładkach. Obowiązkowo do rejestracji Klient wprowadza swoje imię i nazwisko oraz adres dostawy (lub nazwę firmy, adres dostawy i NIP w przypadku przedsiębiorców).

3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracyjnym– przy jego zakładaniu. Po zalogowaniu się do swojego Konta Klient ma możliwość edycji wprowadzonych przez siebie danych oraz wgląd do historii zamówień. Klient ma również możliwość dodawania Towarów do przechowalni i edycji personalizowanych ustawień.

5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia                  z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie Sprzedawcy na kontaktowy adres e – mail lub pocztą tradycyjną oświadczenia o chęci rezygnacji z posiadanego konta. Po usunięciu konta z zasobów Sklepu Sprzedawcy, Klient ma prawo żądać trwałego usunięcia zgromadzonych w infrastrukturze Sklepu swoich danych osobowych wraz z usunięciem konta zgłaszając takie żądanie przy lub po rezygnacji z posiadania Konta w Sklepie.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Klientom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi (dalej wspólnie jako „konsument”) przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość:

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie                    o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 

5.  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e- mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.  Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu towarów wielogabarytowych w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy, Sprzedawca informuje Klienta o ewentualnych całkowitych kosztach zwrotu takiego towaru pod rygorem przerzucenia tych kosztów na Sprzedawcę.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Koszty przesyłki zwracanego Towaru pokrywa zwracający.

Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.  W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, który stanowi, że: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy                 o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Biorąc pod uwagę powyższe Konsument powinien mieć na względzie, że zamawiany towar wykonany na indywidualne zamówienie, w zapieczętowanym opakowaniu, albo którego nie da się przywrócić do pierwotnego stanu, nie kwalifikuje takiego rodzaju towaru jako podlegającego procedurze odstąpienia od umowy.

 

RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU (DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH PRZED DNIEM 1 STYCZNIA 2023 R.)

 

 

1. Sklep zapewnia swoim Klientom możliwość zgłoszenia wszelkich uwag i roszczeń co do jakości wykonania Umowy poprzez zastosowanie procedury reklamacyjnej.

 

2. Klient niezadowolony z jakości wykonania Umowy przez Sklep może złożyć pisemną reklamację przesłaną za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać numer zamówienia i datę jego realizacji, imię, nazwisko – nazwę firmy i zwięzły opis zaistniałego roszczenia.

 

3. Sklep zobowiązuje się rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

 

4. Sklep jest odpowiedzialny na zasadzie rękojmi za fizyczne lub prawne wady rzeczy sprzedanej. W przypadku, gdy stroną wnoszącą reklamację jest Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany, nieustosunkowanie się do reklamacji w powyższym terminie oznaczać będzie przyznanie racji roszczeniu.

 

5. W przypadku, gdy reklamacja okaże się słuszna, a winę za niedogodności i powstanie rzeczywistego roszczenia Klienta ponosić będzie Sklep (a nie np. Producent Towaru oferowanego w Sklepie lub inne podmioty, jak kurier, operator pocztowy etc.), uzna on reklamację i zaproponuje stosowną rekompensatę Klientowi, spośród opcji ponownego dostarczenia Towaru wolnego od wad, wymiany Towaru, zamiany na inny rodzaj Towaru po uzgodnieniu z Klientem.

 

6. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

 

7. Jeśli reklamacja okaże się bezzasadna Klient może domagać się polubownego rozwiązania tak zaistniałego sporu. Reklamacje kierowane mogą być przy zastosowaniu formularza kontaktowego, albo pod adresem kontaktowym Sklepu, albo na adres e – mail: admin@mironmeble.pl, a reklamowany towar należy wysłać na adres: Miron meble, Perzów 23a, 63-642 Perzów.

8. Niezależnie od powyższego Sprzedawca nie wyłącza odpowiedzialności na zasadzie rękojmi rozumianej zgodnie z brzmieniem kodeksu cywilnego, za niezgodność towaru z umową, na zasadach w tamtym kodeksie ustanowionych (art. 556 k.c. i nast.).

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ (DLA UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R.)

 

1.         Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym za zgodność Towaru z umową sprzedaży.

2.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

3.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, w jakim niezgodność Towaru z umową wynika wyłącznie z nieprawidłowej instalacji Towaru lub wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.

4.         Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.

5.         Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

6.         Zgłoszenie o niezgodności Towaru z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres admin@mironmeble.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.

7.         Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

8.         Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)        Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b)        Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

c)         brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d)        brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

e)        z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

9.         Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

10.      Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

11.      W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.      Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Miron meble, Perzów 23a, 63-642 Perzów.

13.      Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

14.      Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

 

 

 

POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 

1.      Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.

 

2.      Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy. 

 

3.      Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów.

 

4.      Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów.

 

5.  KLIENT - Konsument jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Platforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

6.  Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji                           i Konsumentów [ link: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ].

 

7.  Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów ustawy o ochronie konsumentów (spór można wytoczyć przed sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy lub dla Klienta).

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy RODO; powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.

 

1.    Załączniki do Regulaminu, jak wzory formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem, formularz reklamacyjny, Polityka Prywatności  i informacja o plikach Cookies, stanowią jego integralną część.

 

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu.

 

3.    Językiem Regulaminu i zawieranej na jego podstawie Umowy jest język polski.

 

4.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.


 

Załącznik nr 2

Stosownie do zapisów Regulaminu w dziale PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.         Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.         Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w szczególności, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.

3.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:

a)        w formie papierowej na adres: Miron meble, Perzów 23a, 63-642 Perzów.

b)        drogą elektroniczną na adres:  admin@mironmeble.pl

4.         Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

5.         Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

1.         Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.

2.         Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

3.         Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

4.         Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

5.         Klient proszony jest o zwrot Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedającego, adresem zwrotu towaru jest: Miron meble, Perzów 23a, 63-642 Perzów.   

6.         Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru. W zakresie towarów wielogabarytowych, Sprzedawca zobowiązuje się podać szacunkowy koszt zwrotu rzeczy wraz z realizacją zamówienia w sklepie internetowym pod rygorem przeniesienia tych kosztów na Sprzedawcę w przypadku odstąpienia.

7.         Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - kliknij tutaj aby pobrać

Załącznik nr 2

 

Miejscowość, data

 

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie konsumentów

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia...............................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym/przelewem*  na adres podany w procesie zamówienia

lub na konto nr ...........................................................................................................................

Jednocześnie zobowiązuję się zwrócić zakupiony Towar w ślad za złożonym oświadczeniem na adres: Miron meble, Perzów 23a, 63-642 Perzów.

 

 

podpis Konsumenta

 

* - niepotrzebne skreślić, nr konta podawany, jeśli zwrot ma zostać przekazany na inny rachunek, niż ten, z którego dokonano płatności-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULARZ REKLAMACYJNY

Załącznik nr 3

Stosownie do zapisów Regulaminu w dziale PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ........................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

e-mail: ........................................................................................................................................

tel. ............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego*..........................................................................................................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru .................................................................................................................

Nazwa towaru............................................................................................................................

Nr paragonu/faktury ..................................................................................................................

Ogólna wartość towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ...............................................................................................................

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

 

 

(czytelny podpis reklamującego)

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

 

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................

 

Adresem złożenia reklamacji i ewentualnie odesłania reklamowanego towaru jest:

Miron meble, Perzów 23a, 63-642 Perzów.

 

 

(Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)

 

 

 

* - nr rachunku bankowego podawany przy żądaniu obniżenia ceny lub w przypadku żądania zwrotu rzeczy-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 4 - formularz zgłoszenia niezgodności towaru z umową

…………………, dnia ……………. r.

(miejscowość, data)

 

FORMULARZ

zgłoszenia niezgodności towaru z umową

 

1. Dane Klienta

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

 

 

E-mail

Telefon

 

 

 

2. Informacje o przedmiocie zgłoszenia

Oznaczenie towaru

(kod towaru/ nr seryjny, nazwa)

 

Data zakupu

 

 

Opis niezgodności z umową

 

 

 

 

 

3. Żądanie Klienta:

  nieodpłatna naprawa towaru

  wymiana na nowy towaru

odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

obniżenie ceny towaru*

 

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny towaru, gdy:

a) sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

b) sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;

e) z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 

 

 

…………………………………………….