Opinie o Nas

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO

MIRON MEBLE


 Spis treści:
1.    Postanowienia ogólne
2.    Definicje
3.    Usługi Elektroniczne świadczone w sklepie internetowym
4.    Warunki zawierania umowy sprzedaży
5.    Sposoby płatności i dostawy
6.    Prawo odstąpienia od umowy
7.    Postępowanie reklamacyjne - odpowiedzialność Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
8.    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
9.    Ochrona danych osobowych
10.    Minimalne wymagania techniczne
11.    Postanowienia końcowe


1.    Postanowienia Ogólne

Właścicielem, a zarazem administratorem sklepu internetowego, dostępnego pod domeną www.mironmeble.pl jest Mirosław Janasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa Mirosław Janasek, pod adresem Perzowie 23a, 63-642 Perzów, NIP: 6191471209, REGON: 251499232, telefon kontaktowy: 796 840 789, adres e – mail: admin@mironmeble.pl.

Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia i korzystania przez użytkowników
z zasobów sklepu internetowego pod adresem: http:///www.mironmeble.pl, tryb zawierania umów sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą, a Klientami sklepu, będącymi zarówno konsumentami, jak i przedsiębiorcami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759 z późn. zm.), ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Użytkownicy korzystający ze strony internetowej i sklepu internetowego  zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu w toku rejestracji na stronie www.mironmeble.pl lub składania zamówienia. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu następuje za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z klientem. Jej zawarcie oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu.2.    Definicje

a)    Regulamin - niniejszy Regulamin,
b)    Sklep – sklep internetowy należący do Mirosława Janasek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo-Usługowa Mirosław Janasek z siedzibą w Perzowie 23a, 63-642 Perzów, dostępny pod adresem www.mironmeble.pl,
c)    Sprzedawca – Mirosław Janasek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa Mirosław Janasek, 63-642 Perzów 23a, NIP: 6191471209, REGON: 251499232, telefon kontaktowy: 796 840 789, adres e – mail: admin@mironmeble.pl,
d)    Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, zawierająca lub zamierzająca zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i korzystająca z usług oferowanych przez Sklep,
e)    Konsument – osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z definicją w k.c.),
f)    Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą,
g)    Umowa sprzedaży zawierana na odległość - umowa zawierana lub zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego Sprzedawcy) opierająca się na korzystaniu z  jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
h)    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru lub Towarów ze Sprzedawcą. Zamówienie może opierać się na wykorzystaniu zasobów sklepu internetowego polegającego na skorzystaniu z usługi elektronicznej pozwalającej na dodanie produktów do elektronicznego koszyka, określeniu warunków płatności i dostawy,
i)    Konto klienta – element systemu elektronicznego sklepu internetowego, usługa elektroniczna udostępniana przez Sprzedawcę, umożliwiająca  założenie przez Klienta konta w systemie Sprzedawcy, udostępniająca dodatkowe funkcjonalności sklepu internetowego, gdzie gromadzone są dane osobowe Klienta, jak również informacje dotyczące zamówień (historia zamówień, preferencje) Klienta, służące usprawnieniu standardów obsługi przez Sprzedawcę,
j)    Koszyk – element systemu elektronicznego sklepu internetowego, usługa elektroniczna za pomocą której składane jest Zamówienie, w którym również widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów, danych do faktury i adresu dostawy, stanowiący podstawowy element procesu składania zamówienia w Sklepie,
k)    Opinie - element systemu elektronicznego Sklepu internetowego, usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, która polega na umożliwieniu publikacji na Stronie Internetowej Sprzedawcy subiektywnej opinii dotyczącej Towarów oferowanych w sklepie,
l)    Newsletter - element systemu elektronicznego sklepu internetowego, usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na kierowaniu nieodpłatnej informacji o nowych produktach na adres poczty elektronicznej. Newsletter jest przesyłany do użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie tejże informacji,
m)    Użytkownik - każda osoba korzystająca ze strony internetowej - sklepu internetowego Sprzedawcy.
n)    Towar/Towary – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedawcę, stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży,


3.    Usługi Elektroniczne świadczone w sklepie internetowym

1)    Sprzedawca świadczy następujące usługi elektroniczne:
a)    Koszyk,
b)    Formularz Zamówienia,
c)    Konto klienta
d)    Opinie klientów,
e)    Newsletter.
2)    Wskazane usługi są świadczone przez Sprzedawcę nieodpłatnie, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
3)    Koszyk elektroniczny, zgodnie z definicją, umożliwia skorzystanie przez użytkowników sklepu internetowego z elementu systemu elektronicznego, który umożliwia dodawanie do koszyka Towarów, których zakupem użytkownik jest zainteresowany, modyfikacją ilości Towarów i innych danych zamówienia, danych do faktury VAT, adresu i sposobu dostawy.
4)    Koszyk to usługa elektroniczna stanowiąca alternatywne rozwiązanie procesu składania zamówienia.
5)    Korzystanie z usługi formularza zamówienia (zamówienie) rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie dwóch kolejnych kroków: wypełnieniu w sposób prawidłowy i kompletny obowiązkowych pól odpowiedzi w formularzu oraz kliknięciu pola „Zamów i zapłać” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych - zarówno w zakresie towarów objętych zamówieniem, jak i danych wskazanych przez Klienta (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego).
6)    W Zamówieniu niezbędne jest podanie następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu kontaktowego, Towar/-y, ilość Towar/-ów, miejsce i sposób dostawy, wybrany sposób płatności.
7)    W wypadku osób niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie numeru NIP, jest to niezbędne w celu wystawienia faktury VAT.
8)    Usługa Konto Klienta umożliwia dokonanie rejestracji w serwisie - sklepie internetowym Sprzedawcy. Za pośrednictwem Konta Klienta możliwe jest wprowadzenie danych osobowych do realizacji zamówień, weryfikacja i przeglądanie złożonych zamówień.
9)    W każdym czasie możliwa jest rezygnacja z funkcjonalności Konta Klienta poprzez:
10)    Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez jednorazowy proces rejestracji z wykorzystaniem funkcjonalności oferowanych z sklepie internetowym Sprzedawcy. Wymagane jest wskazanie loginu - adresu e-mail oraz hasła zabezpieczającego Konto Klienta.
11)    Hasło stanowi ciąg liter, liczb, znaków specjalnych, wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji. Hasło ma na celu zabezpieczenie wprowadzonych danych.
12)    Użytkownik dokonujący rejestracji Panelu Klienta dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w procesie rejestracji Konta Klienta.
13)    Utworzenie Konta Klienta nie jest wymagane dla złożenia zamówienia.
14)    Sprzedawca poprzez udostępnienie bezpłatnej usługi “Opinie Klientów” umożliwia Użytkownikom sklepu internetowego zamieszczenie na stronie internetowej Sprzedawcy subiektywnej i indywidualnej opinii dotyczącej Towarów.
15)    Sprzedawca oświadcza, iż usługa Opinie Klientów dostępna jest dla wszystkich Użytkowników strony. Sprzedawca nie weryfikuje, czy Użytkownik, który zamieścił na stronie internetowej opinię nabył dany Towar.
16)    Sprzedawca oświadcza, że nie zapewnia weryfikacji prawdziwości opinii.
17)    Sprzedawca nie gratyfikuje Użytkowników zamieszczających opinie - Użytkownicy nie otrzymują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia lub dodatkowych innych korzyści.
18)    W każdym czasie możliwe jest zaprzestanie korzystania z usługi “Opinie Klientów” poprzez zaprzestanie zamieszczania treści na stronie internetowej Sprzedawcy.
19)    Użytkownik zamieszczający opinie na stronie internetowej Sprzedawcy dokonuje tego w sposób w pełni dobrowolny.
20)    Sprzedawca zapewnia odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
21)    Każdy z Użytkowników zamieszczający subiektywną opinię ponosi odpowiedzialność za zamieszczone i opublikowane przez siebie treści.
22)    Sprzedawca nie gwarantuje, że treści zamieszczonych opinii będą dostępne na stałe lub przez oznaczony czas.
23)    Użytkownicy nie mogą zamieszczać na stronie internetowej Sprzedawcy treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich lub Sprzedawcy, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym.
24)    Zawarcie umowy w zakresie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że korzystanie z usług jest dobrowolne oraz, że wszystkie dane przekazane Sprzedawcy są prawdziwe.

4.    Warunki zawierania umowy sprzedaży

1)    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty Sprzedającego, a zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z treścią art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2)    Oprócz Ceny Towaru widoczna jest na stronie przy aktualnej cenie również najniższa cena danego Towaru z ostatnich 30 dni.
3)    Cena uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie uwzględniają jednak ceny dostawy.
4)    Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5)    Zawarcie Umowy Sprzedaży poprzedzone jest złożeniem Zamówienia.
6)    Po złożeniu Zamówienia, Sprzedający niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.
7)    Potwierdzenie zawiera co najmniej istotne elementy Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
8)    Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych przyjmuje Zamówienie do realizacji. Klient otrzyma dla potwierdzenia zmiany etapu zamówienia i przyjęcia go do realizacji stosowną wiadomość e-mail.
9)    Sprzedawca umożliwia także dokonywanie Zamówień za pośrednictwem połączenia telefonicznego - telefon kontaktowy: 796 840 789 oraz mailowo - adres e – mail: admin@mironmeble.pl.
10)    Podczas zamówienia składanego poprzez połączenie telefoniczne, Klient przekaże Sprzedawcy dane tożsame z tymi, które przekazałby przy składaniu zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego. Złożenie zamówienia poprzez rozmowę telefoniczną wiąże się z obowiązkiem zapłaty, co Klient potwierdza.
11)    Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia, o którym mowa powyżej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
12)    Utrwalenie i udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
a)    udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu,
b)    przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej zawarcie przez strony umowy,
c)    dołączanie do przesyłek dowodu zakupu (paragon, faktura) i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży i/lub przesłanie tychże dokumentów na adres poczty elektronicznej Klienta.

5.    Sposoby płatności i sposoby dostawy

1)    Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy:
a)    odbiór własny przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy,
b)    dostawa pod wskazany adres.
2)    Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy możliwy jest w terminie i godzinach ustalonych uprzednio ze Sprzedawcą.
3)    Dostawa realizowana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem firmy kuriersko – dostawczej - SPT Krzysztof Stempniak.
4)    Koszt przesyłki realizowanej za pośrednictwem dostawcy zależy od rodzaju dostarczanych Towarów i na dzień 12.02.2024 roku kształtuje się następująco: wersalka, sofa - 99 zł, kanapa - 119 zł, fotel finka - 30 zł, fotel tapicerowany duży - 49 zł, narożnik - 159 zł. Zamówienia powyżej 3.000 zł premiowane są darmową dostawą.
5)    Sprzedawca zastrzega, że koszty dostawy wskazane w punkcie powyżej mogą ulec zmianie, a jej ostateczna cena zostaje wskazana przy składaniu Zamówienia.
6)    Czas realizacji i dostawy Towaru jest oznaczony każdorazowo dla danego Towaru i widoczny jest przy składaniu Zamówienia/wyborze Towaru. Maksymalny okres realizacji i dostawy Towaru wynosi jednak 42 dni.
7)    Dostępne  u Sprzedawcy obecnie opcje płatności to:
a)    Przedpłata na numer rachunku: 54 1090  1144 0000 0001 1756 4698  Bank Santander bank Polska
b)    Płatność przy odbiorze,
c)    Płatność z systemie ratalnym za pośrednictwem Santander Consumer Bank (e-raty).
6)    W przypadku wyboru formy płatności, jako przedpłaty na konto Sprzedawcy, wstrzymuje się on z realizacją zamówienia do momentu otrzymania płatności na odpowiednio rachunku bankowym bądź otrzymaniu informacji o zaksięgowaniu środków na rachunku operatora płatności internetowych.
7)    Klient powinien dokonać płatności za Towar w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, a w przypadku płatności za pobraniem, najpóźniej w chwili odbioru Towaru.
8)    W przypadku nieopłacenia przez Klienta ceny za Towar, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin do zapłaty ceny, wynoszący co najmniej 3 dni, z tym zastrzeżeniem, że bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu będzie traktowany, jako odstąpienie przez Sprzedawcę od Umowy Sprzedaży. W przypadku płatności za pobraniem Sprzedawca może nie wydawać Klientowi Towaru do czasu otrzymania zapłaty. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu zostanie wysłana Klientowi na wskazany uprzednio adres e-mail.


  6.Prawo odstąpienia od umowy

1)    Klientom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami uprzywilejowanymi (dalej wspólnie jako „konsument”) przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość,
2)    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
3)    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
4)    W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
5)    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie                    o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
6)    Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w niniejszym Regulaminie.
7)    Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
8)    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest także na stronie: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/
9)    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
10)    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
11)    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W przypadku zwrotu towarów wielogabarytowych w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy, Sprzedawca informuje Klienta o ewentualnych całkowitych kosztach zwrotu takiego towaru pod rygorem przerzucenia tych kosztów na Sprzedawcę.
12)    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
13)    W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
14)    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15)    Konsument powinien odesłać Towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy.
16)    Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, także koszty zwrotu Towaru, jeśli ze względu na swój charakter Towar ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany za pomocą wybranego przez Klienta operatora pocztowego, czy kurierskiego. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
17)    W myśl niniejszego Regulaminu, Konsumenta obowiązują takie same ograniczenia prawa odstąpienia od umowy, jakie wynikają z ustawy o ochronie praw konsumentów, czyli zastosowanie bezpośrednie ma art. 38 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta, który stanowi, że: „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a)    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h)    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i)    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j)    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy                 o prenumeratę;
k)    zawartej w drodze aukcji publicznej;
l)    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
18.    Biorąc pod uwagę powyższe Konsument powinien mieć na względzie, że zamawiany towar wykonany na indywidualne zamówienie, w zapieczętowanym opakowaniu, albo którego nie da się przywrócić do pierwotnego stanu, nie kwalifikuje takiego rodzaju towaru jako podlegającego procedurze odstąpienia od umowy.


7.Postępowanie reklamacyjne - odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność towaru z umową

1)    Zgodnie z art. 43a i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym za zgodność Towaru z umową sprzedaży.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w art. 43a ust. 2 lub 3 ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
2)    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, w jakim niezgodność Towaru z umową wynika wyłącznie z nieprawidłowej instalacji Towaru lub wykorzystywaniem go w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z jego przeznaczeniem.
3)    Dostarczenie Towaru w ramach realizacji uprawnień określonych w niniejszym paragrafie odbywa się na koszt Sprzedawcy.
4)    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
5)    Zgłoszenie o niezgodności Towaru z umową należy przesłać drogą elektroniczną na adres admin@mironmeble.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
6)    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
7)    Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
8)    Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a)    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;
b)    Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;
c)    brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
d)    brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości jego naprawy lub wymiany;
e)    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
9)    Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.
10)    Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
11)    W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12)    Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres: Miron Meble Mirosław Janasek, Perzów 23a, 63-642 Perzów.
13)    Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.
14)    Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

8.    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1)    Sprzedawca zobowiązuje się dążyć do polubownego sposobu rozwiązywania wszelakich sporów, mogących zaistnieć w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie gdy stroną Umowy jest Konsument.
2)    Procedury mediacyjne i negocjacyjne w ramach polubownego rozwiązywania sporów mogą zaistnieć w przypadku zaakceptowania takiego sposobu przez obie strony umowy.
3)    Konsument ma prawo w tym zakresie skorzystać z pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona praw konsumenta lub/i polubowne sposoby rozstrzygania sporów.
4)    Konsument ma prawo również skorzystać z pomocy wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub zgłosić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego w myśl stosownych przepisów.
5)    Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji                           i Konsumentów [ link: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ].
6)    Po wyczerpaniu, a w braku powodzenia drogi polubownego sposobu rozstrzygania sporów Klienci zachowują prawo do wniesienia swego roszczenia przed właściwy sąd powszechny, ustalony na podstawie stosownych zapisów k.c. o właściwości przemiennej lub przepisów ustawy o ochronie konsumentów (spór można wytoczyć przed sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy lub dla Klienta).

9.    Ochrona danych osobowych

1)    Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji określonych celów.
2)    Sprzedawca zapewnia właściwy sposób gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa danych, udostępnianych przez Klientów w ramach wykonywania procesu realizacji Umowy Sprzedaży., zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami w tym zakresie
3)    Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności

10.    Wymagania techniczne
Wymagania techniczne w zakresie prawidłowego funkcjonowania Sklepu po stronie Klientów kształtują się następująco:
a)    do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Towary, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików Cookies, w praktyce wartości powyższe kształtują się następująco:
-    Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
-    Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
-    Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
-    Safari w wersji 5.0 i wyższej,
-    Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej,
-    minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.


11.    Postanowienia końcowe

1)    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Kodeks Cywilny, ustawa o prawach konsumenta, czy ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, czy RODO; powyższe wyszczególnienie nie stanowi katalogu zamkniętego.
2)    Załączniki do Regulaminu, takie jak wzory formularza odstąpienia od umowy wraz z pouczeniem, formularz reklamacyjny, Polityka Prywatności  i informacja o plikach Cookies, stanowią jego integralną część.
3)    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów i treści niniejszego Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu Klientów o każdej takiej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie nowych zapisów. Klient ma prawo nie przyjąć zmian Regulaminu.

Załącznik nr 2

Stosownie do zapisów Regulaminu w dziale PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.         Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik. Poprzez konsumenta rozumie się także osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.         Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w szczególności, gdy Sprzedawca wyprodukuje Towar według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.

3.         Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:

a)        w formie papierowej na adres: Miron meble, Perzów 23a, 63-642 Perzów.

b)        drogą elektroniczną na adres:  admin@mironmeble.pl

4.         Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

5.         Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległości wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

 

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

1.         Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.

2.         Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

3.         Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

4.         Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

5.         Klient proszony jest o zwrot Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sprzedającego, adresem zwrotu towaru jest: Miron meble, Perzów 23a, 63-642 Perzów.   

6.         Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru. W zakresie towarów wielogabarytowych, Sprzedawca zobowiązuje się podać szacunkowy koszt zwrotu rzeczy wraz z realizacją zamówienia w sklepie internetowym pod rygorem przeniesienia tych kosztów na Sprzedawcę w przypadku odstąpienia.

7.         Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - kliknij tutaj aby pobrać

Załącznik nr 2

 

Miejscowość, data

 

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o ochronie konsumentów

odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia...............................................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) przekazem pocztowym/przelewem*  na adres podany w procesie zamówienia

lub na konto nr ...........................................................................................................................

Jednocześnie zobowiązuję się zwrócić zakupiony Towar w ślad za złożonym oświadczeniem na adres: Miron meble, Perzów 23a, 63-642 Perzów.

 

 

podpis Konsumenta

 

* - niepotrzebne skreślić, nr konta podawany, jeśli zwrot ma zostać przekazany na inny rachunek, niż ten, z którego dokonano płatności--------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 3:

Reklamacja towaru - obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy w związku z istotną niezgodnością z umowąMiejscowość, data

Pełna nazwa sprzedawcy

Adres siedziby sprzedawcy

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru (żądanie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku istotnego braku zgodności towaru z umową bez wcześniejszego skorzystania z naprawy/wymiany)

 

Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie w dniu……….. [nazwa towaru] jest niezgodny z umową. Niezgodność z umową polega na ……….. Brak zgodności z umową został stwierdzony w dniu……….. W mojej ocenie brak zgodności z umową jest istotny, gdyż …………….. W związku z tym na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 43e):

  • żądam obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………..) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………... / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar*
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……….. / w sposób, w jaki dokonano płatności za towar*

 

………………………

Podpis konsumenta