Opinie o Nas

Szanowny Panie/Szanowna Pani,

Mając na uwadze wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe.

Niniejsza informacja jest wykonaniem obowiązku informacyjnego nałożonego przez art. 13 RODO oraz art. 14 RODO. Wymienione przepisy nakładają na administratora danych osobowych obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane dotyczą, przy czym art. 13 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, natomiast art. 14 RODO ustanawia obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych z innych źródeł niż od osoby, której dane dotyczą.

Mając powyższe na uwadze, informujemy Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Firma Handlowo Usługowa Mirosław Janasek, z siedzibą w Perzowie 23a, 63-642 Perzów, NIP: 6191471209, REGON: 251499232,

Dane kontaktowe -  tel.: 796 840 789, adres e – mail: admin@mironmeble.pl

 Pana/Pani dane osobowe są przez nas przetwarzane w oparciu o
art. 6 ust.1 lit. b) RODO, w związku z wykonywaniem łączącej nas współpracy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

  1. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e – mail,. Pana/Pani dane będą przetwarzane są przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w pkt.2 powyżej.
  2. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.
  3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych FHU Mirosław Janasek) oraz w formie papierowej.
  4. FHU Mirosław Janasek oświadcza i zapewnia, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
  5. Mając na uwadze, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że Pan/Pani ma prawo do:

a)    żądania od firmy FHU Mirosław Janasek dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b)    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(zgodnie z art. 17 i 18 RODO),

c)    wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych 
(zgodnie z art. 21 RODO),

d)    przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

e)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.